5กลยุทธิ์การขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่ความสำเร็จ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) วันที่  24 – 26 มิถุนายน 2562ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค ดูคลิปกิจกรรม

นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.)  ได้ดำเนินการโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ด้วยพระอัจริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาคือการสร้างความมั่นคงของชาติ  และด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานและพัฒนาต่อยอดงานของ พระราชบิดา ซึ่งหนึ่งในโครงการพระราชดำริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีความสำคัญ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 15,369 โรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบ เปลี่ยนระบบการออกอากาศจาก ระบบ SD เป็น ระบบ HD โดยมีชื่อเรียกว่า NEW DLTV ซึ่งสามารถยกระดับทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน ในบริบทของระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน ครู สร้างความความเข้มแข็งจากส่วนกลางสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปถึงโรงเรียน โดยกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ  วันที่  24 – 26 มิถุนายน ๒๕๖2  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และคณะทำงาน จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู  เพื่อวิเคราะห์กำหนดกลยุทธิ์สู่ความสำเร็จ 5 ประการมุ่งเน้นประเด็น คือ

  1. พัฒนา การจัดการศึกษา DLTV โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. Research – Base
  2. เร่งรัด การนิเทศ ติดตามและประเมินผล Supervise
  3. สนับสนุน การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย Stakeholder
  4. ส่งเสริม ต้นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
  5. เผยแพร่ สื่อสาร สร้างการรับรู้ สู่นานาชาติ Publish          (ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล/ข่าว)