สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายการยกคุณภาพทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมการประชุมวางแผนการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายการยกคุณภาพทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีดร. มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผอ. สถาบันคุรุพัฒนาผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนัน แห่งเอเชีย  และผู้แทน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของครูผู้สอนสำหรับยกระดับการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวปฏิบัติงานอย่างง่ายเพื่อยกระดับคุณภาพห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมสังเกตชั้นเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๔ – ๖ โดยการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และภาพรวม ปรับแผนการสอนจากประเด็นการสะท้อนผลเพื่อเป็นแผนตัวอย่าง ทบทวนแผนงานเพื่อการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ อภิปรายสรุปผล ณ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา