สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่1 (3-4 ปี ) ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ( 4- 5 ปี) และระดับชั้นอนุบาลปีที่3 ( 5-6 ปี)

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้พบปะครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ซึ่งมีความมุ่งมั่นในที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยคณะครูผู้สอนปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้อาสามาช่วยกันจัดทำแผนจัดประสบการณ์การในช่วงปิดภาคเรียนร่วมกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบปฐมวัย เพื่อให้คุณครูได้ใช้แผนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1