สพม.3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม..3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบสัปดาห์ของแต่ละกลุ่มงานฯ ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน //เครดิต ภาพ: ข่าว กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3