การประชุมปฏิบัติการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 29 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา