อ่างทอง รับการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.  น.ส.ศศิธร  วงษ์เมตตา  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำเขตตรวจราชการที่ 1. ได้มาเยี่ยมชม เพื่อให้คำปรึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562  ของ สพป.อ่างทอง  โดยมี ดร.มโน  ชุนดี    ผอ.สพป.อ่างทอง  กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากรพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน  โดยมีรอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่มภารกิจ/หน่วย  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมรับนโยบายผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2562   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง