ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา” ประจำปี ๒๕๖๒  และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา” ประจำปี ๒๕๖๒  และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานและอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิก  TO BE NUMBER ONE แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ได้มีการแสดงออกในทางที่ถูกต้องและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการขยายเครือข่ายชมรม  TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษา มีการดำเนินกิจกรรม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการการแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัล โดยประธานในพิธี  นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้รับโล่รางวัล องค์กรดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านยาเสพติด การแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE การนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดฉะเชิงเทรา การประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา