สพป.สระบุรี เขต ๒ รุดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สระบุรี ๒ เหลียวหลังแลหน้า..ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วาดฝันอนาคต กำหนดวิสัยทัศน์.. สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ รีสอร์ท  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุม จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป., ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน,ศึกษานิเทศก์, ตัวแทนบุคลากรสำนักงานเขต, ก.ต.ป.น.,ตัวแทนผู้บริหาร รวม ๔๓ คน และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ ๒ ของการจัดทำแผนพัฒนาฯ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน คณะทำงานทุกท่านยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมกันระดมความคิด ภายใต้การนำของ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทั้ง ๓ ท่าน กับผลสำเร็จของงานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติ ๒ วัน ๑ คืน กับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ..