สพป.ยะลาเขต 3ร่วมต้อนรับคณะสพป.ระนองศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมนายโกมุท รุ่ยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันต้อนรับนายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและคณะจำนวน 50 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่ีการศึกษา ในการพัฒนางานขององค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภา่ยใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลยุทธิ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางานตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

เกสรี ปชส.สพป.ยะลาเขต 3 ข่าว/พิมพ์ชนก ภาพ