สพม.37 ร่วมประชุมรับนโยบายจากที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

++++นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.37 ร่วมต้อนรับท่านทองปอนด์  สาดอ่อน ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) โดยท่านได้ให้คำปรึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพม.37 ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามทิศทาง นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของเลขาธิการ กพฐ. เพื่อให้เกิดการปฏิบัตินำไปสู่โรงเรียน และนักเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37