ทีมนิเทศจิตอาสา สัญจร สพป.ยล.3 ลงประเมินห้องเรียนคุณภาพเน้น 3 ด้าน ในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้ม

วันที่ 27 มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 น  ทีมนิเทศจิตอาสา สัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำโดยนายวัชระ  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) โรงเรียนสังวาลวิท 5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินและศึกษานิเทศก์ ลงประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้น 3 ด้าน  ด้านแรกด้านสภาพแวดล้อม ด้านที่สองด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และด้านผู้เรียน  โดยให้สถานศึกษาเลือกห้องเรียนที่จะเข้ารับการประเมินเอง  ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส และโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งกำหนดให้ “พ.ศ.2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” และให้สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานและตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ในการรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการนิเทศจิตอาสาปีนี้เป็นปีที่ 2  ในการประเมินห้องเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ ในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อคุณภาพผู้เรียน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการทีมนิเทศจิตอาสาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น  ในการลงไปประเมิน ชี้แนะ ช่วยเหลือตามจุดเน้นการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ภายใต้การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกำหนดปฏิทินการลงกำกับติดตามอาทิตย์ละ 2 ครั้งอย่างเต็มรูปแบบ

ด้านนายวัชระ  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า  จากการที่ทีมนิเทศจิตอาสา สัญจร ได้ลงไปประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนบ้านธารน้ำใสจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกนั้นเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนสามารถใช้ทุกพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการจำลองแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษากฎจราจรในโรงเรียน มีการใช้ ICT มาเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ ในส่วนของโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ครูมีความตื่นตัวในการใช้สื่อจริง ให้ผู้เรียนได้สัมผัส มีการต่อยอดในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วิชาภาษาไทยสามารถใช้บทเพลงเชื่อมโยงคำให้ผู้เรียนตอบคำถามได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งการนำเทคนิคการคิดแบบเวทคณิต และคัพซองทำให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวอยากเรียนรู้มากขึ้น ในด้านทุพโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กอนุบาลก็ฝากไปยังสถานศึกษาได้ช่วยกันดูแลความสะอาดในห้องเรียน อุปกรณ์ที่ผู้เรียนใช้ ให้คงสภาพความสะอาดอยู่เสมอ

ส่วนนางสาวฟาซียะ  สะอุ ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนบ้านธารน้ำใส  กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงมานิเทศห้องเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ทำให้ครูได้ Active ตนเองด้วย มีการจัดห้องเรียนให้น่าอยู่มีการหากิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาสอนผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสนุกอยากเรียนรู้มากขึ้น ตามที่ได้รับการแนะนำและชี้แนะในแต่ละครั้ง