อ่างทอง จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น  ดร.สมปอง  คงอ่อน  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก      ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ปีงบประมาณ 2562  และบรรยายพิเศษ  ซึ่งเป็นข้าราชการจำนวน 143 คน  ลูกจ้างประจำ 7  คน เนื่องจากบางท่านยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองและทายาทจะได้รับหลังเกษียณ   จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์ เงินสวัสดิการต่างๆ โดยมี ดร.นพปฎล  บุญพงษ์  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง บรรยายเรื่องการเกิดสิทธิบำเหน็จบำนาญ และสิทธิในสวัสดิการต่าง   นายเสนาะ  อำไพ  ศึกษานิเทศก์ เรื่องวิธียื่นแบบคำขอเพื่อรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและขอรับเงิน กบข.ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.