สพป.กระบี่ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในราชการและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่า  อำเภอเมืองกระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  และเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยผู้เข้าประชุมสัมมนา ประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ทุกคน  โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมสัมมนา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึก สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสุขสันต์  ประสาระเอ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่  นายณรัณธรณ์  มันเล็ก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกระบี่  และนายไพโรจน์  บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันยังมีความสุ่มเสี่ยง อาจก่อให้เกิดการทุจริตทรัพย์สิน หรือเวลาในการปฏิบัติราชการที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต่อไป โดยจัดประชุมสัมมนา 2 วัน คือ วันที่ 28-29  มิถุนายน  2562  ใช้สถานที่ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่า อำเภอเมืองกระบี่  ประชุมสัมมนา