สพม.33 (สุรินทร์) สร้างความรับรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4”

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 4 สำหรับครูผู้ปฏิบติงานพัสดุของโรงเรียน โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.33

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในระบบ e-GP ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบมาถึงระยะที่ 4 แล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มี ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุของโรงเรียน จาก 85 โรงเรียน ๆ ละ 2- 3 คน รวมแล้วมากกว่า 200 คน วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และพาฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และนางพิรญาณ์ ฆารไสว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัด สพม.33