สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-10.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562 ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 จากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่

2) แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง – การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA Online) – โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล – โครงการครูดี ไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 – การกำชับมาตรการการดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)