สพป.ยโสธร เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ (1 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ โดมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  โดยนายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยเชิญชวนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ราชการ หรือสถานที่สำคัญๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในฐานะดูแลสำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในทุกสถานศึกษามาโดยตลอด  สำหรับปีนี้ ระดับจังหวัด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในจันทร์ที่  1  กรกฎาคม  2562  ณ สนามโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในวันนี้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่ง ได้นำลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมประกอบพิธี และมีลูกเสืออาสา กกต. /ลูกเสือชาวบ้าน  เข้าร่วมประกอบพิธีด้วย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  110  นาย  ลูกเสือ/เนตรนารี  1,500 นาย   วัตถุประสงค์ของการจัดงานประกอบพิธีในวันนี้
1. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/ลูกเสือ/เนตรนารี และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมแต่งเครื่องแบบลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เป็นส่งการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการตามภารกิจ ดังนี้
1..ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
1.1 จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ดังนี้

– จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 1 รุ่น 81 คน

– บุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง  1 คน

1.2 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 รุ่น ๆละ 120 คน รวม 360 คน
1.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับอนุมัติเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน 1 ราย 3 ท่อน 2 ราย

และ 2 ท่อน ประเภทสามัญระดับผู้นำ 1 ราย ประเภทสามัญ 105 ราย และประเภทสามัญรุ่นใหญ่

154 ราย รวม 260 ราย

 

  1. ประเภทรางวัลที่ได้รับ

2.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 จำนวน 4 ราย

2.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทผู้สนับสนุน 2 ราย ผู้บริหาร 3 ราย

และครูผู้สอน 5 ราย รวม 10 ราย
2.3 เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย
2.4 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับ สพฐ. ประจำปี 2561

  1. การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

3.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562ระดับจังหวัด จัดส่งโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด ไปประกวดระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมา

3.2 จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด

3.2 นิเทศ กำกับ ติดตามกองลูกเสือโรงเรียน จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดยโสธร มีการ

จัดตั้งกองลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ ในสถานศึกษา

  1. ปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้อนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2562 ปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร

เป็นเงิน 1,297,700.-บาท ขณะนี้ผู้รับเหมากำลังดำเนินการก่อสร้าง