สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ นายชนม์ พานิชชอบ นายนวพล ทัศนศรี อดีตรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นางสุนิษา รสฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแค นายเกษม เขียวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ นายคำลพ ศิริมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 นายชัยณลิตย์ พรมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น นายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 30 ราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อทราบ 3 เรื่อง คือ (1) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี จะต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี และกำหนดให้มีคณะกรรมการ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 คณะ (ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 1 เมษายน 2562) คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) จำนวน 3 คณะ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน (ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ 115/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562) (2) รายชื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 30 ราย แนะนำตัวที่ประชุม (3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตามและประเมินสัมฤทธิผลฯ และเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ (1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี (2) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ สพฐ. กำหนด จำนวน 2 ครั้ง และในช่วงสุดท้ายให้เข้ากลุ่มเพื่อรับคำปรึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)