สพป.ยล.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายสพฐ. กำหนดปี พ.ศ.2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ปน.) ร่วมกับคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายสพฐ.ที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน 11 นโยบายหลักที่โรงเรียนต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2562 สพฐ. กำหนดให้เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้สนองรับนโยบายพร้อมขับเคลื่อนการนิเทศและสร้างการรับรู้ให้คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความเข้าใจ 11 นโยบายหลัก เพื่อการกำกับติดตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต การขับเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/ DLIT การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพิเศษ เช่น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ รวมถึงยังมีโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป เน้นโครงการอาหารกลางวัน โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ดำเนินการให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดปฏิทินการนิเทศของทีมจิตอาสา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการนิเทศการสอนของครูภายในโรงเรียน เพื่อนำผลการกำกับ นิเทศติดตามสรุปในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ