รองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมผลิตครูรัก(ษ์)ถิ่น

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธีแถลงข่าวและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อการดำเนินงานโครงการครูรักถิ่น(ษ์)โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ณห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า “สพฐ.เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่กำกับดูแลโรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายในการบรรจุครูเพื่อไปทำงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวจากโครงการนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลโรงเรียนปลายทางกับจำนวนอัตราบรรจุครูจะเป็นข้อมูลรายละเอียดที่ตรงตามความต้องการหรือจุดประสงค์ของโครงการนี้และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าโครงการอยากได้โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายแบบใดเช่นพื้นที่บนดอยบนเกาะแนวชายแดนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการร่วมคัดกรองคุณสมบัติเด็กจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศและช่วยฝึกงานโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทสำคัญในการฝึกประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้กับครูในโครงการนี้ที่ผ่านมาสพฐยังขาดครูสาขาวิชาเอกประถมศึกษาอย่างน้อย 4 พันกว่าคนขณะเดียวกันครูที่สอนประถมศึกษากำลังจะเกษียณถึง 200 คนจากผู้ที่เกษียณทั้งหมด 1 แสนคนและครูซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะทำงานในเขตภูมิลักษณ์เนาบ้านเกิดมากกว่าไปทำงานในพื้นที่ไกลบ้านจึงเชื่อว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นและผู้ที่ต้องการรับทุนและมีคุณสมบัติตรงตามที่คุณระบุได้”

สำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยมีเป้าประสงค์หลักในการสร้างโอกาสให้นักเรียนยากจน ได้มีโอกาสและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีอีกทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาอย่างมีคุณภาพมีทักษะความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลหรือเป็นครูในโรงเรียนท้องถิ่นของตัวเอง