สพฐ. ร่วม 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีการศึกษา (2562 – 2563) โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมจํานวน 80 คน ทุนละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ แก่บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชุมชน สังคม และสร้างเครือข่ายพัฒนางานด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จึงได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล ครั้งนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเพื่อให้สามารถดำเนินได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อตกลงที่ได้จัดทำร่วมกัน หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และบันฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป