ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานมอบทุน “โครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี ๑”

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี ๑ กล่าวว่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ดำเนินการตามพันธกิจ และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มี ๖ กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญกับนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งพบปัญหาหลายด้านกับนักเรียน เช่น นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล ความเจริญ เป็นเด็กยากจนและด้อยโอกาส ทุนการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้ ยังไม่ครอบคลุมกับนักเรียนที่ลำบาก ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือ การออกกลางคัน เป็นปัญหาสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกกลางคันทำให้เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา และการเสียโอกาสของนักเรียน ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหาทุนการศึกษา มอบให้นักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ กับสาธารณชนจำนวนเงินที่ได้จากการจัดโครงการในครั้งนี้ จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ที่ยากจน ลำบาก มีความประพฤติดี และขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๔๘๘ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท และอีกส่วนหนึ่งที่เหลือ เป็นเงินสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประสบภัยธรรมชาติ อุบัติภัย อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

โดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกีบรติเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “ครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี ๑” และมอบโล่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการทดสอบทางการศึกษา (O-NET ,I-NET, NT) พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ทั้ง ๑๓๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี