พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย น้อมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2,500 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น, เกียรติบัตร วูดแบดจ์ 3 ท่อน, วูดแบดจ์ 4 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และมอบเข็มลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ และขออนุญาต ให้ผู้บังคับบัญชา ลูกเสืออาวุโส นำทบทวนคำปฏิญาณ

โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสถาปนากองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 และทรงวินิจฉัยว่า ผู้ที่เป็นเสือป่าเป็นผู้ใหญ่ ส่วนเด็กที่อยู่ในวัยเยาว์ ควรได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีพลานามัยดี กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักหน้าที่ของตนตามกำลังความสามารถ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีในภายภาคหน้า จึงได้สถาปนาการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน และ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นตามสถานศึกษาต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร กิจการลูกเสือไทยจึงเจริญก้าวหน้าสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัด ได้สืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาโดยตลอด โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือของจังหวัด ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ที่สำคัญๆ ดังนี้
1. ด้านการอบรมจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา
2. ด้านการประกวดจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัดปัตตานี
3. ด้านการทำผลงาน การทำผลงานรายงานขอวูดแดจ์ สามท่อน รายงานขอวูดแดจ์ สี่ท่อน
4. ด้านการพิจารณาผลงาน/การเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดีเด่น
5. ด้านลูกเสือ เนตรนารี
6. ด้านการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี

และในวันนี้ พิธีเดินทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยทางการศึกษา ดังนี้
1. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
2. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
3. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3
4. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี
5. สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
6. สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
8. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
10. คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
11. โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
13. โรงเรียนที่ส่งลูกเสือ เนตรนารีมาร่วมกิจกรรม ทุกโรง ทุกหน่วยสังกัด
14. ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
15. ที่ว่าการอำเภอเมืองยะหริ่ง