ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับมอบนโยบายจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2 รวมทั้งสิ้นกว่าหนึ่งพันคน