สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวาระการประชุมในเรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ,นโยบายของรัฐบาล ,นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1