การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ “ขาว-แดง เกมส์” ประจำปี 2562

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 “แดง-ขาว เกมส์” โดยมีนายกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคี เป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสองพันคน  เครดิตภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์   ข่าว :  กมลลักษณ์  ลอยพูน  ปชส.สพม.3