สพป.ปัตตานี เขต 3 รวมพลังสวมใส่เสื้อเหลือง ร่วมใจพัฒนาเขตพื้นที่ฯ โอกาสครบรอบ 16 ปี วันสถาปนา สพฐ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ รวมพลังชาว สพป.ปัตตานี เขต 3 สวมใส่เสื้อสีเหลืองและช่วยกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ของสำนักงานให้สะอาด สวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครบรอบ 16 ปี

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราชาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนของ สพฐ. ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมพลังเสริมสร้างความรักความสามัคคี สวมใส่เสื้อสีเหลือง และร่วมใจกันพัฒนาบริเวณของสำนักงาน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด สวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โอกาสครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และวันที่ 7 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ถือเป็นวันสถาปนา สพฐ. ทั้งนี้ สพป.ปัตตานี เขต 3 มีความตระหนักสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการได้ กำหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างครบถ้วนทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2563) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างคนดีและคนเก่งให้แก่สังคมประเทศไทย

 

มนทิชา   แวซอเหาะ       ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  มาแจ                รายงาน
http://www.pattani3.go.th