สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปี 2562 โดยมี นางธีนิตา จันทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ ในวันแรกจะเป็นการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการปูกระเบื้องจากนายเรวัช ศรีแสงอ่อน ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการปูกระเบื้องของบริษัท SCG ลพบุรี มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ และอาคารปฏิบัติการ (โดมเอนกประสงค์ สพป.ลพบุรี เขต 1) ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)