สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมวางแผนการเขียนโครงการบูรณาการความร่วมมือระดับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวางแผนการเขียนโครงการบูรณาการความร่วมมือระดับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)