สพป.ยะลา เขต 3 จัดทีมนิเทศจิตอาสาสัญจรโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอธารโต

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ทีมนิเทศจิตอาสา สัญจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำโดยนายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหรและประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพรวงข้าว นายวัชระ จันทรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาลงกำกับติดตามรับฟังความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ. ทั้ง 11 เรื่อง และประเมินห้องเรียนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่อำเภอธารโตจำนวน 2 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังศิลา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมกับสุ่มทดสอบความเข้าใจด้านภาษาของการใช้มาตราตัวสะกด พยัญชนะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าสามารถฟัง อ่าน เขียนได้อย่างไร เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในการพัฒนากระบวนการสอน การใช้สื่ออย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น ด้านนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า จากที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบหมายให้ทีมนิเทศจิตอาสา สัญจร ลงไปนิเทศ กำกับติดตามนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสพฐ.และประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเดือนกรกฎาคม ที่โรงเรียนบ้านวังศิลาจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษาลงสู่แผนการเรียนการสอนอย่างชัดเจน การขับเคลื่อนโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนDLIT/DLTV มาสอนครบทุกชั้นเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบActive learning มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สำหรับการประเมินห้องเรียน อย่างไรก็ตามขอให้ครูผู้สอนได้ศึกษาแผนการสอนและปรับให้เป็นแผนของตนเอง รวมถึงใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจ อยากเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียน ในส่วนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการฝึกผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง ตลอดจนการใช้ ICT มาเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการ Active Learning ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม คิดวิเคราะห์ ต่อยอดการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านนางศุภลักษ์ พยัคฆพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา กล่าวว่า ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมนิเทศจิตอาสา สพป.ยล.3 ที่ลงมานิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินห้องเรียนคุณภาพ และช่วยชี้แนะแนวแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ครู และผู้เรียนเกิดความตื่นตัว ตลอดจนคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ