สพป.กระบี่ ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายไพโรจน์  บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จากการเก็บข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุดตามช่วงเวลาที่ สพฐ.กำหนด โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง 48 ข้อ เพื่อเตรียมตอบแบบสำรวจ  และรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท กระบี่ เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562