โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวะเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

รายละเอียดโครงการ 04006_ว3969