สพป.ยะลาเขต3ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมน้อมรำลึกครบรอบ108ปี เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชายไทย โดยมีนายสุวิทย์ นาคเป้า รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 45 ทุน จำนวน 19 แห่ง มีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงเข้าร่วม ในส่วนอำเภอธารโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 ได้มอบหมายให้นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมวางพวงมาลา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโตอีกด้วย ทั้งนี้ ในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศหลายอย่าง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกันนานาอารยประเทศ ซึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือการเลิกทาสอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและพระปรีชาสามารถของพระองค์จนประสบความสำเร็จในเวลา 30 ปี ทาสในเมืองไทยก็หมดไป นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่นการไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข ซึ่งพระองค์ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรของชายไทยและต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว