การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติพบปะคณะวิทยากร คณะครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นั้น มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูปฐมวัย จำนวน 135 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรประกอบด้วย นางสาวธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก์ และนางพิมพ์พรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต ๒ และนางสาวกัณญาภัค จันทโช ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ และผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) จำนวน 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ และสามารถบูรณาการการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีความตระหนัก และตื่นตัวต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนปฐมวัย
4. เพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) ในการเป็นวิทยากรแกนนำและผู้นำในการพัฒนาครูปฐมวัยตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย