การเสวนาทางวิชาการ “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ Active Learning “ (ศูนย์เครือข่ายปูยุด)

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ Active Learning “ (ศูนย์เครือข่ายปูยุด) พร้อมทั้งยังนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาถ่ายทอดให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้ได้รับทราบนโยบายสำคัญๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำสู่การปฏิบัติ ซึ่ง “โครงการสำคัญตามพระราชดำริ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ” ได้แก่
1. โครงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
2. โครงการจิตอาสา
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
4. โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)
“โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ” ได้แก่
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastem Economic Corridor : EEC )
3. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project)
4. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
5. โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
“โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวง และสพฐ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ” ได้แก่
1. โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืน”
3. โครงการธุรการครบวงจร
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
5. โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
6. การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเป็นพื้นฐาน เป็นต้น

ด้านนายนัสรินทร์ บารู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุนชนบ้านปูยุด ปฏิบัติหน้าที่ ประธานศูนย์เครือข่ายปูยุด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ไว้ว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู บุคลากรในศูนย์เครือข่าย และเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยศูนย์เครือข่ายปูยุด มีจำนวน 9 โรงเรียน มีบุคลากรเข้ารับการเสวนา 138 คน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายปูยุด ร่วมเสวนา

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในกิจกรรมในครั้งนี้ ยังกล่าวอีกว่า การพบปะเสวนาในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่าย ทำให้เห็นว่าศูนย์เครือข่ายปูยุดให้ความสำคัญให้เรื่องวิชาการ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาด้านวิชาการ ให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สร้างคนของเราให้พร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่นำนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศในที่สุด