สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต พกกล่องข้าว โชว์ตะกร้า มากินข้าวร่วมกันทั้งสำนักงาน” ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดทุกคน ให้ความร่วมมือพร้อมใจ “หิ้วปิ่นโต พกกล่องข้าว โชว์ตะกร้า มากินข้าวร่วมกันทั้งสำนักงาน” ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี และเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ตามที่จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้รางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น โครงการลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรีเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม และสร้างความสามัคคีในองค์กร ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)