สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแลการติดตาม และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแลการติดตาม และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทราบว่า สพฐ. ได้จัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมคำชี้แจงแบบติดตามจากระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามฯ ของเขตพื้นที่ สำหรับปี 2562 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นการพิจารณา ยกเว้นมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1 ประเด็นการพิจารณา 1, มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 1 ประเด็นการพิจารณา 1 (ไม่ต้องรายงานในไตรมาสที่ 4) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต้องรายงานไตรมาสที่ 3 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (ระบบจะปิด) จึงได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบส่งแบบติดตามฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มาทางระบบ AMSS++ กลุ่มอำนวยการ (ภคจิรา) ต่อไป ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)