สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการนโยบายและแผน นางเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อทราบว่า สพฐ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ขอให้ สพท.ทุกเขตดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน สพป.ลพบุรี เขต 1 จึงดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์โดยกำหนดออกนิเทศฯ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศฯ คำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่  149/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จำนวน 17 คณะ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 2 คน มีหน้าที่ดำเนินการนิเทศฯ คณะละ 8-9 โรงเรียน และจะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการฯ คณะละ 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยน้ำมันและค่าเบี้ยเลี้ยง เพื่อดำเนินการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน เพื่อจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในการนิเทศฯ ครั้งนี้ และเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินการนิเทศฯ จำนวน 4 รายการ พิจารณาโรงเรียนที่มีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 2 รายการ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)