ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสวนหย่อม สพม.๓ นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามโครงการ สพม.๓ ปลอดขยะ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้ส่งเสริมการจัดการขยะตามหลัก ๓Rs (Reduce Reuse Recycle) ลด ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ ได้ร่วมกันสร้างแหล่งจัดการขยะอินทรีย์ ถังหมัก รักษ์โลก (Green Cone) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครดิต ภาพโดย นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงานโดย นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ