ประชุมเตรียม “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม คณะทำงาน การเตรียม “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ณ ห้องพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี ตัวแทนของสนามแข่งขันทุกกลุ่มสาระของเขตพื้นทีการศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมประชุม 65 คน ประธานในการประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบพอสรุปโดยสังเขปดังนี้ สพฐ.ได้แจ้งเปลี่ยนชื่องาน จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดพิธีเปิด – ปิด และการแข่งขัน (บางรายการ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ลำดับการแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 1 ลำดับที่ 40 สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 21 สพม. เขต 9 (กลุ่ม สพม.นฐ.1) ลำดับการแข่งขันที่ 26 สพม.เขต 9 (กลุ่ม นฐ.2) ลำดับที่ 24 ในการประชุมครั้งนี้เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่แจ้งผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมจัดทำตารางการแข่งขัน เพื่อจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ภายในวันที่ 29 ต.ค.2561 ส่งรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งออกคำสั่ง ภายในวันที่ 9 พ.ย.2561 

ภาพเพิ่มเติม