ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นำผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.45 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ และคณะรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน ได้ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (NBT YALA)

ในส่วนรายการพิเศษบันทึกเทปถวายพระพร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีผ่านรายการโทรทัศน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ