สพม.15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว “ทดสอบวัดแววเด็กนักเรียน จชต. ค้นหาตัวเอง เพื่อการมีงานทำ”

สพม.15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว “ทดสอบวัดแววเด็กนักเรียน จชต. ค้นหาตัวเอง เพื่อการมีงานทำ”
…………………………………………..
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทดสอบความถนัดทางอาชีพของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการเชื่อมโยงตนเองกับการศึกษาและอาชีพ ปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์อาชีพ เชื่อมโยงตนเองกับการศึกษาและอาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สอดคล้องกับความถนัดของตนเอง เตรียมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
3. เพื่อให้ครูแนะแนว นำข้อมูลคัดกรอง ตามความสามารถ ความถนัดของผู้เรียนในการแนะนำการศึกษาต่อสายสามัญ หรือสายอาชีพในอนาคต
โดยมีนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานเปิดการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครูแนะแนว ในการดำเนินการทดสอบความถนัดทางอาชีพของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส และในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
ด้านนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 กล่าวว่าการจัดการประชุมในวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ได้มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาให้มุ่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียน รักงาน สู้งานทำงานเป็น ทำจนสำเร็จและมีงานทำสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนสามารถค้นพบตัวตน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการแนะแนววางพื้นฐานอาชีพ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่ไป ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการจัดกิจกรรมแนะแนว การสร้างการรับรู้ ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์อาชีพ เชื่อมโยงตนเองกับการศึกษาและอาชีพ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีการพัฒนาทักษะการตัดสินใจการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการวัดแววและเตรียมสู่การประกอบอาชีพจริงในอนาคต