เครือข่ายม่วงบึงแก สพป.สามัญยโสธร เขต 1 จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมสามัญขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์ฯ 10 โรงเรียน จำนวน 114 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในองค์รวม เปิดโลกทัศน์ของบุคลากรให้เป็นผู้ก้าวไกลทันเหตุการณ์และนำความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ หลังจากนั้นได้นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนประชารัฐ  รร.ชุมชนย่อวิทยา รร.บ้านคำม่วง  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร