โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายปัญญา แก้วกรียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุน เพื่อโครงอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ในการรับประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จาก สพฐ. ซึ่ง สพป.ชัยนาท ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังคอไห วัดราษฎร์ศรัทธาราม วัดโรงวัว วัดบำเพ็ญบุญ และโรงเรียนวัดตะกู โดยหากผ่านการประเมินเชิงประจักษ์ในระดับดีเด่น จะได้รับเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และหากผ่านระดับดี จะได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท