สพป.ยะลา เขต 3 จัดอบรมสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งโรงเรียน (Coding at School) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งโรงเรียน (Coding at School) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 9 โรงให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณของกลุ่มวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเทคโนโลยีดีจิทัลสู่ผู้เรียนและเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน โดยมีนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรวิทยาการคำนวณของกลุ่มวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีดีจิทัลสู่ผู้เรียน ในการวางรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เชิงประจักษ์มากขึ้น จึงได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะการประยุกต์สร้างสื่อการสอน โปรแกรมมิ่งในการพัฒนาควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงเป็นแกนนำและเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนครู นักเรียนในสถานศึกษาได้ นอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและมีความสุขในการเรียนรู้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายฆบฝาด หีมหวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านลำชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะการจัดทำโปรแกรมมิ่งให้กับนักเรียน และคาดว่า ครูผู้สอนและนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนต่อไป ด้านเด็กชายธฤต มีบุญลาภ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรเงรียนเข้ารับการอบรม Coding at School ในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม การใช้โปรแกรม Scratch และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งในโปรแกรมมีให้ผมได้คิด วิเคราะห์ ในการออกแบบ ดีไซน์ มากมาย ผมจะนำสื่อที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ไปสอนให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนของผมอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ พิมพ์ชนก เลขานุการ ภาพ