สพป.ชัยนาท จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science ) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science ) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติ และมีประสบการณ์จาการทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยทุกคน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ที่สร้างความสนุก เพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองหรือนำเสนอ และส่งเสริมพัฒนาการความสามารถด้านภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรุ่นใหม่ ที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อบรมระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2562 จำนวนครูผู้เข้าการอบรม จำนวน 176 คน โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าร่วมพิธีเปิด