สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดงานวันเกียรติยศพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดงานวันเกียรติยศพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องด้วยโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูได้จัดการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เป็นไปตามช่วงวัยมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ มีผลการเรียนงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดี สพป.เชียงใหม่ เขต 4  จึงได้กำหนดจัดงานวันเกียรติยศพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เป็นเกียรติประวัติขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้สอนและนักเรียน
ณ ห้องประชุมสันป่าตอง โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 1 นักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบ o-net ป 6  2. นักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็มด้านคำนวณ/ด้านภาษาจากการทดสอบ NT ป 3        3. นักเรียนที่มีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ครูที่มีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดี 5. ครูที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา 2561 6. ครูที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 7. โรงเรียนที่มีผลการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา 2561  รวมผู้เข้ารับเกียรติบัตรในวันนี้จำนวน 529 คนแบ่งเป็นภาคเช้าภาคบ่าย ภาคละ2รอบ

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ