โรงเรียนบ้านนาถ่ม สพป.ยโสธร เขต 1 รับมอบและเปิดแพรป้ายหอประชุมพระครูประทีปธรรมาภิมณฑ์

 

 

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและกล่าวขอบคุณในการรับมอบและเปิดแพรป้ายหอประชุมพระครูประทีปธรรมาภิมณฑ์ ในวันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมพระครูประทีปธรรมาภิมณฑ์ โรงเรียนนบ้านนาถ่ม  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งพระครูประทีปธรรมาภิมณฑ์เป็นองค์ประธานจัดหางบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้าง