สนุก Kids กับ KidBright โดย สสวท.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดอบรมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้โปรแกรม KidBright เพื่อรองรับ นักเรียนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ Digital Technology ไม่ว่ามองไปทางใดเราจะพบว่าทุกสิ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จนไม่สามารถแยกเทคโนโลยีออกจากสิ่งต่าง ๆ ได้ ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญ และต้องการพัฒนาครูให้ทันกับศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดให้อบรมครูคอมพิวเตอร์และ ครูวิทยาศาสตร์ ให้ใช้ บอร์ด KidBright ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาการคำนวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 25 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 13– 14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรุ่นที่ 1 อบรมครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โดยมีนายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์ ครูโรงเรียนนราสิกขาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ทั้งนี้ นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้โปรแกรม KidBright กล่าวว่ารู้สึกยินดี ที่ได้รับเกียรติเปิดการอบรมพัฒนาสื่อจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ “Coding และ Computing Science” ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ดำเนินการ โดยมีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลง มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) วิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้