สพม.15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบองค์รวม เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สู่ความยั่งยืน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียน มีคะแนนผลการทดสอบต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการประเมิน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูฝ่ายวิชาการ 38 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับชั้น สามารถเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่ความยั่งยืนตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ มีความสามารถและมีศักยภาพ และสามารถยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในระดับประเทศให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา