สพป.สร.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่  15  กรกฎาคม  2562 ณ  ห้องริมธารา  สวนป่ารีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานเปิดอบรม  และบรรยายพิเศษ  ผู้เข้ารับการอบรม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพของโรงเรียน จำนวน 292 คน  วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้   เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายไตรภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำปูง และศึกษานิเทศก์ทุกคน

 

  ได้